• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 24-NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 1989

NGHỊ QUYẾT

Về tiếp tục thu thuế thổ trạch và kế hoạch giao đất chuyên dùng và đất ở

______________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa IX kỳ họp thứ 17 đã nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về vấn đề tiếp tục thu thuế thổ trạch theo tinh thần mới của Luật đất đai; và về kế hoạch giao đất chuyên dùng và đất ở năm 1898.

1. Về việc tiếp tục thu thuế thổ trạch: từ 18/6/1949 Nhà nước đã có Sắc lệnh số 49/SL quy định người sử dụng đất ở nội thành, nội thị phải nộp thuế thổ trạch. Nhưng từ giữa những năm 1970 trong điều kiện có chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, thành phố ta đã không thu thuế thổ trạch. Như vậy các đơn vị và cá nhân sử dụng đất chuyên dùng, đất ở, lâu nay chưa phải làm nghĩa vụ đóng góp gì đối với Nhà nước về đất đang sử dụng. Tình trạng đó đã gây lãng phí trong việc sử dụng đất; không công bằng xã hội, tạo kẽ hở trong quản lý và thất thu ngân sách.

Để khắc phục tồn tại thiếu sót trên, thực hiện nghiêm túc Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước và Nghị định 30 của Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết nghị:

a) Nhất trí thông qua chủ trương về tiếp tục thu thuế thổ trạch đối với đất ở và đất chuyên dùng theo tinh thần của Luật đất đai.

b) Giao Ủy ban Nhân dân Thành phố cụ thể hóa về đồi tượng, mức thu trình Hội đồng Bộ trưởng và chỉ đạo thực hiện ở địa phương.

2. Về kế hoạch giao đất chuyên dùng và đất ở năm 1989:

Thực hiện Luật Đất đai và Nghị quyết 19 kỳ họp 13 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa IX, công tác giao đất năm 1988 đã có tiến bộ, bước đầu thực hiện mục đích sử dụng đất, xóa bỏ bao cấp trong việc giao đất, bảo vệ quỹ đất cho sản xuất, thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên việc lập kế hoạch sử dụng đất cho các mục đích kinh tế xã hội ở các quận, huyện, thị xã chưa tiến hành được.

Để đưa việc giao đất chuyên dùng, đất ở hàng năm đi vào nề nếp, thực hiện đúng luật định, Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí :

a) Thông qua kế hoạch giao đất chuyên dùng và đất ở năm 1989 do Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo.

b) Giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố cân đối điều chỉnh cụ thể các nhu cầu trình Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện ở địa phương./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.