• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 26/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 1989

NGHỊ QUYẾT

Về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình của Thành phố

_____________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa IX kỳ họp thứ 17 đã nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về một số vấn đề cấp bách của công tác dân số và kề hoạch hóa gia đình, báo cáo thuyết trình của Ban văn hóa - xã hội và đời sống của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết nghị:

1. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài có tầm cỡ chiến lược. Sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp, các ngành phải đặt công tác này ngang tầm với 3 chương trình kinh tế lớn của Thành phố.

2. Hội đồng Nhân dân giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp các ngành kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tiến hành thường xuyên liên tục công tác tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ chính sách theo Quyết định 162/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Nghị quyết 38-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy, thực hiện tốt chương trình, mục tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước và Thành phố đề ra.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi cán bộ công nhân viên chức và quân dân Thành phố, trên cơ sở nhận thức về lợi ích trước mắt và lâu dài của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; tiến hành các biện pháp tích cực và có hiệu quả, nhằm giảm tỷ lệ phát triển dân số hàng năm của thành phố ta, thiết thực góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.