• Hiệu lực: Còn hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

Về tăng cường quản lý chống lãng phí  thất thoát, tiêu cực trong xây dưng cơ bản

___________________

Hội đồng Nhân dân thành phố họp kỳ thứ 19, Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo về tăng cường quản lý XDCB; Báo cáo thuyết trình của các Ban Hội đồng Nhân dân và ý kiến của nhân dân. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

Những năm qua, thành phố đã tích cực khai thác, huy động được nhiều nguồn vốn tham gia đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, đạt hiệu quả rõ nét thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Bộ mặt thành phố khang tráng sạch, đẹp hơn. Công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng được chấn chỉnh một bước. Đã khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng, dây dưa, kéo dài về vốn, tiến độ xây dựng tương đối bảo đảm, chất lượng có khá hơn.

Tuy nhiên, công tác XDCB còn nhiều yếu kém, tồn tại: Công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chuẩn bị kỹ, chưa hợp lý, chưa tập trung. Vốn XDCB còn phân tán và trách nhiệm quản lý không rõ. Điều tra khảo sát thiếu chu đáo, dẫn đến lập và xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự toán ban đầu không chính xác. Trong tổ chức thi công , nhiều công trình vi phạm nghiêm trọng quy chế quản lý. Tình trạng lãng phí, thất thoát còn khá phổ biến. Chất lượng công trình chưa đáp ứng yêu cầu cả về kết cấu xây lắp, kỹ thuật, Mỹ thuật. Nghiệm thu, quyết toán thiếu chặt chẽ. Tổ chức bộ máy cán bộ, phương pháp và lề lối làm việc trong quản lý XDCB còn tản mạn, thiếu đồng bộ và trách nhiệm không rõ. Thiết bị công nghệ xây dựng lạc hậu so với yêu cầu . . .

Tình hình đó có nguyên nhân khách quan. Song chủ yếu là chậm xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố, công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư dài hạn, ngắn hạn chưa được quan tâm. Các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở buông lỏng quản lý, chưa tuân thủ trình tự XDCB theo nghị định 385 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính Phủ), Tình trạng vi phạm còn phổ biến, nhưng việc kiểm tra, xử lý không nghiêm.

Để công tác quản lý XDCB ngày càng tốt hơn, thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số 92/TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chống lãng phí, thất thoát,

Cải tiến công tác quản lý giáo dục bao gồm quản lý về chuyên môn, ngân sách, tổ chức cán bộ làm rõ trách nhiệm của ngành giáo dục và các cấp chính quyền. Trước mắt giao cho Sở Giáo dục quản lý các trường phổ thông trung học, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề thuộc thành phố và ngân sách các chương trình lớn của ngành giáo dục. Còn lại Sở tài chính và Sở Giáo dục phân bổ công khai hàng quí cho các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban Nhân dân thành phố cần quy định khoản và mức đóng  góp của học sinh các cấp học để thực hiện thống nhất trong toàn thành phố.

2  .Về công tác y tế:

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng, điều trị, tiếp tục mở rộng bảo hiểm sức khỏe trong toàn thành phố.

Sắp xếp lại tổ chức và biên chế ngành y tế, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh từ thành phố đến cơ sở theo hướng kiện toàn tổ chức, tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng và tăng cường cho khu vực phòng bệnh, y tế cơ sở.

Tăng cường quản lý Nhà nước các hình thức y, dược tư nhân.

Về hình thức khám chữa bệnh tự chọn, thể theo ý kiến của nhân dân, giao cho Sở Y tế xem xét, xây dựng sớm đề án hợp lý trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định và trình HĐND vào kỳ họp sau.

3 - Về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình:

Quán triệt và thực hiện quyết định 162 của Hội đồng. Bộ trưởng  về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, hành chính, kinh tế nhằm thực hiện 3 mục tiêu, nhất là mục tiêu mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm mục tiêu này. Ngân sách thành phố cần quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Hội đồng Nhân dân tành phố kiến nghị Nhà nước nghiên cứu ban hành luật về dân số – kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thống nhất trong cả nước về sửa đổi bổ xung luật hôn nhân gia đình cho phù hợp với mục tiêu phát triển dân số -  kế hoạch hóa gia đình.

4- Về công tác văn hóa thông tin cơ sở :

Khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin thể dục thể thao cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

Kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác văn hóa thông tin xã, phường, thị trấn; các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể từng bước khôi phục và xây dựng các cơ sở vật chất như sân vận động, các câu lạc bộ văn hóa thể thao cơ sở theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Nâng cao chất lượng và nội dung phát thanh và truyền hình.

Giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố sửa đổi, bổ xung, ban hành qui định về mặt quản lý Nhà nước, hướng dẫn thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội thay những quy định trước đây cho phù hợp tình hình thực tế, bài trừ các thủ tục mê tín dị đoan.

5- Một số vấn đề về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, ngân sách và chế độ khuyến khích cụ thể thuộc các linh vực nói trên, HĐND giao cho UBND Thành phố chỉ đạo, lên phương án bước đi cụ thể triển khai thực hiện về báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của HĐND thành phố.

6- Các hoạt động giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, … phục vụ trực tiếp sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cần được coi trọng ngang với sự nghiệp phát triển kinh tế. Giữ tỷ lệ đầu tư ngân sách bằng năm 1990. Tận thu ngân sách khó hơn sẽ ưu tiên đầu tư thêm. Tranh thủ và sử dụng tốt nguồn viện trợ, sự đóng góp của cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, của nhân dân.

Thường trực HĐND thành phố, các ban của Hội đồng, các đại biểu HĐND thành phố tăng cường động viên đôn đốc, kiểm tra ráo riết, giám sát chặt chẽ các cấp, các ngành các đoàn thể, nhằm thực hiện có kết quả nghị quyết này./.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.