• Hiệu lực: Chưa xác định
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 13/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 4 tháng 9 năm 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Số: 13/2009/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010

 

Thực hiện Chỉ thị 4899/CT-BGĐT ngày 04/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; để tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005-2010. Năm học 2009-2010 Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 4899/CT-BGD ĐT ngày 04/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. Chủ đề năm học 2009-2010 là: Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dụcccc; phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm giải phóng Hải Phòng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp;

2. Tiếp tục thực hiện lồng ghép ba cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạoooo, cuộc vận động Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dụcccc và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcccc trong toàn ngành giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức Tháng khuyến họcccc từ 02/9/ đến 02/10 (ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các công trình di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng và các Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ đều được các trường phổ thông nhận tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện công khai một số nội dung liên quan đến việc quản lý các điều kiện, tài chính để người học, phụ huynh và nhân dân tham gia giám sát: công khai chất lượng đào tạo, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các khoản thu, chi tài chính;

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phấn đấu hoàn thành phổ cập trung học và nghề đủ cả 3 tiêu chí tại các địa phương có điều kiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; bên cạnh việc dạy kiến thức, cần phải chú trọng trang bị cho học sinh những kiến thức xã hội, ý thức về chính trị, năng lực công dân;

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai các bước chuẩn bị cho học sinh Hải Phòng tham gia chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh quốc tes (PISA);

5. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp, đa dạng hoá các loại hình giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân thành phố;

Ưu tiên giáo dục vùng khó khăn, huy động và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ra lớp học theo các loại hình chuyên biết và hoà nhập, không để trẻ em thất học;

Củng cố và phát triển các cơ sở giáo dục thường xuyên; đa dạng hóa nội dung, chương trình, các hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, học tập suốt đời của mọi người dân trong cộng đồng;

Tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo của các trường chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp của thành phố, nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông;

6. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, năng lực công dân cho học sinh các cấp học, ngành học. Bảo đảm các yêu cầu về giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viê n;

7. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho toàn ngành đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất lối sống, đạo đức nghề nghiệp, lương tâm nhà giáo, tiến tới đạt chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên từng cấp học;

Triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010000 theo Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương.

8. Tích cực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, cải cách hành chính và đổi mới phương pháp dạy, học trong các cơ quan, trường học.

- Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố, hướng dẫn thực hiện cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học để các đơn vị, các cơ sở giáo dục trong thành phố triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ năm học;

- Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, chỉ đạo các phòng ban chức năng và các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ giáo dục; xây dnựg chương trình phối hợp Nhà trường- Gia đình- Xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo cho mọi học sinh trong độ tuổi đến trường đều được các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà trường, gia đình quan tâm, giảm thiểu số học sinh thất học, bỏ học;

- Các ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương tình kiên cố hoá trường học và nhà công vụ;

- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm A H1N1; chương trình vệ sinh học đường, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;

- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcccc;

- Sở Nội vụ phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo đánh giá tình hình xây dựng đội ngũ giáo viên để có kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong thời gian tới phù hợp với chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực tiễn của thành phố;

- Trường Đại học Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đội ngũ giáo viên, xây dựng chỉ tiêu đào tạo bổ sung, đào tạo đạt chuẩn và nâng chuẩn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu mới của chương trình.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học và tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục phát triển.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trường học, cơ sở đào tạo, theo nhiệm vụ chức năng của mình xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hoàng Văn Kể

 

 

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Kể

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.