• Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi Điều 18 của quy định về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  14/10/2021

  25/10/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

  14/10/2021

  25/10/2021

 • Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND

  Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

  14/10/2021

  25/10/2021

 • Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND

  Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  14/10/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hà Nam

  14/10/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

  14/10/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.