• Quyết định 52/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 48/2021/QĐ-UBND

  Về việc Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 44/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/11/2021

  15/12/2021

 • Quyết định 41/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/11/2021

  15/12/2021

 • Quyết định 42/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/11/2021

  15/12/2021

 • Quyết định 39/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  17/11/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 38/2021/QĐ-UBND

  Ban hành "Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

  16/11/2021

  01/12/2021

 • Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

  29/10/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

  29/10/2021

  15/11/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.