• Quyết định 28/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  01/09/2021

  16/09/2021

 • Quyết định 27/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

  19/08/2021

  01/09/2021

 • Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

  Về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  10/08/2021

  25/08/2021

 • Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam

  09/08/2021

  20/08/2021

 • Quyết định 20/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  03/08/2021

  01/10/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  29/07/2021

  16/08/2021

 • Quyết định 18/2021/QĐ-UBND

  Về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Quyết định 17/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  28/07/2021

  10/08/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

  19/07/2021

  01/08/2021

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

  24/06/2021

  10/07/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.