Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt

quốc gia do Nhà nước đầu tư

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quyết định này quy định về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng Quyết định này là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác về phí, giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Mức và phương thức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

1. Mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện.

2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có nghĩa vụ trích khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo mức quy định tại khoản 1 Điều này để nộp vào ngân sách nhà nước và hạch toán khoản phí phải nộp vào chi phí kinh doanh vận tải đường sắt. 

Điều 3. Giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

1. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) các dịch vụ cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

2. Căn cứ vào khung giá quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế ở từng địa phương, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt ban hành mức giá cụ thể áp dụng đối với từng loại dịch vụ  và niêm yết công khai trước khi thực hiện.

3. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm trích 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt tính theo mức giá quy định tại khoản 2 Điều này để nộp vào ngân sách nhà nước; phần còn lại hạch toán vào doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều 4. Quản lý thu, nộp và sử dụng phí, giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

1. Hàng tháng, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan Thuế trong thời gian 20 ngày đầu của tháng tiếp theo.

2. Hàng tháng, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan Thuế trong thời gian 20 ngày đầu của tháng tiếp theo.

3. Toàn bộ khoản thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và khoản 20% tiền thu cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt nộp vào ngân sách trung ương và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để chi cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Bãi bỏ quy định về thu tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng