Sign In
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

____________

 

Số: 08/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Phủ Lý, ngày 24 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Đặt số hiệu hệ thống đường huyện - Địa bàn tỉnh Hà Nam

_________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đặt tên, số hiệu đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm 52 tuyến (ĐH.), với tổng chiều dài 285,4 km, thuộc các huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng và Thanh Liêm (có các phụ lục kèm theo).

Điều 2.

Uỷ ban nhân dân các huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm, có trách nhiệm quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ của huyện;

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện và mạng lưới đường giao thông nông thôn.

Điều 3.                                                                                                                                    

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc