Sign In

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

_______

________________________________

Số: 25/2013/QĐ-UBND

   Hà Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam

(điều chỉnh, bổ sung năm 2013)

________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ;

Theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đặt số hiệu đường tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đặt số hiệu đường Huyện (ĐH.) của tỉnh Hà Nam, gồm 53 tuyến, với tổng chiều dài 272,3Km, thuộc các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ của huyện;         

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn và đặt tên đường xã theo phân cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đặt số hiệu hệ thống đường huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam;

Chánh Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);

- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Website tỉnh;

- Lưu VT, GT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

đã ký

Mai Tiến Dũng