Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

 Căn cứ Sắc lệnh số 102-SL/2004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về việc thành lập Hội;

 Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

 Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, đề nghị của Bộ Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Điều 2. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Thương mại trong hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung