Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trang tin điện tử về cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhànước giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ trưởng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trang tin điện tử về cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Nội vụ (sau đây gọi là Trang Web), nhằm cung cấp thông tin về cải cách hành chính phục vụ công cuộc cải cách hành chính Nhà nước theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ông Thanh Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Trang Web về cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Trong trường hợp ông Thang Văn Phúc vắng mặt, ông Đinh Duy Hoà, Vụtrưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đảm nhận trách nhiệm này.

Điều 3. Trang Web về cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Nội vụ phải thực hiện theo đúng các yêu cầu sau đây:

1. Bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng và Chính phủ trong công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và cải cách hànhchính Nhà nước nói riêng.

2. Thông tin trung thực, khách quan, kịp thời phục vụ công cuộc cải cách hành chính Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện nguyên tắc bảo mật theo các quy định của Nhà nước.

Điều 4. Tên miền chính thức của Trang Web về cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Nội vụ đã được đăng ký là:http://www.caicachhanhchinh.gov.vn. Ngôn ngữ sử dụng của Trang Web là tiếng Việt và tiếng Anh.

Điều 5. Giao Vụ Cải cách hàn h chính Bộ Nội vụ xâydựng quy chế quản lý và sử dụng Trang Web trình Bộ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, quản lý và duy trì Trang Web về cải cáchhành chính Nhà n ước của Bộ Nội vụ..Các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp tham giacung cấp thông tin cho Trang Web. Mỗi đơn vị cử một công chức trực tiếp làm đầu mối cộng tác viên cho Trang Web.

Điều 6. Kinh phí cho việc xây dựng, quản lý và duytrì Trang Web về cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Nội vụ do Dự án VIE/01/024/B thuộc Bộ Nội vụ tài trợ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Dự án VIE/01/024/B,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Trung ương và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung