Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Golf Việt Nam

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Golf Việt Nam và Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Golf Việt Nam.

Điều 2. Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban Thể dục thể thao. Hiệp hội Golf Việt Nam tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung