• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 12/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 27 tháng 1 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản quy định về quản lý hoạt động văn hoá thông tin và thể thao trên địa bàn tỉnh

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào Luật báo chí, Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, các văn bản pháp quy của Hội đồng nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, Bộ văn hoá thông tin – thể thao về quản lý nhà nước các lĩnh vực văn hoá thông tin và thể thao đã ban hành;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Văn hoá thông tin và thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo bản quy định về quản lý hoạt động Văn hóa thông tin và thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.