• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 10/10/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 418/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trung tâm công nghệ thông tin Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Quyết định số 610/QĐ-UB, ngày 02/5/2001 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật (trong đó có tổ chức Trung tâm công nghệ thông tin);

Căn cứ Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Xét đề nghị của Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 15/TT-TKT ngày 05/10/2001 về việc thành lập Trung tâm công nghệ thông tin Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. - Thành lập Trung tâm công nghệ Thông tin Lào Cai.

- Trung tâm công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Trường Trung học kinh tế kỹ thuật tỉnh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm: Lập dự án xây dựng, quy hoạch cụ thể địa điểm đặt Trung tâm, trình UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Trung tâm công nghệ thông tin có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Là đầu mối tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai dự án phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

2. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho các nhu cầu của tỉnh.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống theo các yêu cầu của tỉnh.

4. Là đầu mối trao đổi thông tin với các Trung tâm công nghệ thông tin trong cả nước.

5. Thực hiện các dịch vụ thông tin cho mọi đối tượng và thực hiện các nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm công nghệ thông tin:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và có từ 1 - 2 Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b. Các phòng ban chuyên môn của Trung tâm gồm:

- Phòng Đào tạo và phát triển công nghệ thông tin

- Phòng quan hệ và giao dịch công nghệ thông tin.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Trung tâm, thực hiện theo phân cấp về công tác Tổ chức và cán bộ của tỉnh quy định.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm cụ cho từng phòng; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật xem xét quyết định.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh và của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh và Hiệu trưởng Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.