• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 12/04/2010
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1351/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 13 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

______________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ Chính sách thuế và Uỷ ban chứng khoán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư quy định tại khoản 2.1 Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm như sau: 0,03%/ trị giá giao dịch.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung khác không nêu tại Quyết định này vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.