• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2012

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

_________

 

Số: 20/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Phủ Lý, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

___________________

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về bến xe ô tô khách;

Căn cứ Công văn số 3948/BGTVT-PC ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính tại Tờ trình số 379/TTr-LS ngày 21 tháng 5 năm 2010 về việc phê duyệt quy định (tạm thời) giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Mức giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến:

                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng/ghế thiết kế

 

TT

Cự ly tuyến cố định

Mức giá thu theo loại bến xe

Ghi chú

IV

V

VI

1

Từ 0 đến 60km

1.000

900

800

 

2

Từ 61km đến 120km

1.200

1.100

1.000

 

3

Từ 121km đến 300km

1.300

1.200

1.100

 

4

Cự ly lớn hơn 300km

1.400

1.300

1.200

 

           

2. Về điều chỉnh đơn giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến:

Khi áp dụng đơn giá trên, các đơn vị khai thác bến xe căn cứ hành trình của tuyến vận tải khách cố định, vận tải khách bằng xe buýt, doanh nghiệp vận tải đăng ký để điều chỉnh cho phù hợp. Mức điều chỉnh như sau:

- Tuyến có cự ly đến 60km: Đơn giá dịch vụ xe ra, vào bến giảm 20%;

- Tuyến có cự ly 121km đến 300km: Đơn giá dịch vụ xe ra, vào bến tăng 10%;

- Tuyến có cự ly trên 300km: Đơn giá dịch vụ xe ra, vào bến tăng 20%;

- Các tuyến xe buýt: Giá dịch vụ xe ra, vào bến giảm 20% so với các tuyến cố định có cùng cự ly.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các đơn vị khai thác bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh, các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, đến khi Bộ Tài chính ban hành quy định mới về giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.