• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/06/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/05/2005
BỘ Y TẾ-BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Số: 12/1999/TTLT/BYT-BTCCBCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 22 tháng 5 năm 1999

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên tịch số

 02/1998/TTLT/BYT-BTCCBCP ngày 27/1998 của liên Bộ Y tế Ban Tổ chức

Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/1/1998

 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

___________________________

 

Ngày 27/6/1998, liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện và nghiên cứu ý kiến góp ý cuả một số địa phương và một số Bộ, Ngành, liên Bộ Y tế - Ban TCCB Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT như sau:

I- NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI:

1- Bổ sung thêm cụm từ: "Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các lĩnh vực của ngành y tế" vào điểm 5, mục II của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực của ngành y tế theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước".

2- Sửa đổi tiết 1.1, điểm 1, mục III của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "... Những tỉnh miền núi, Tây Nguyên và những tỉnh hiện đang còn 40% dân số sống trong vùng sốt rét và bướu cổ thì vẫn tiếp tục duy trì tổ chức Trung tâm phòng chống sốt rét và Trung tâm phòng chống bướu cổ trong một thời gian nhất định".

3- Sửa đổi điểm 1, mục IV của Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.

Quy định mới như sau: "Trung tâm y tế huyện được tổ chức thành 02 cấp, có tư cách pháp nhân, chỉ có một con dâú, được Nhà nước cấp kinh phí và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước".

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư này.

2- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các văn bản và hệ thống tổ chức y tế địa phương trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Y tế
Thứ trưởng

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Phạm Mạnh Hùng

Thang Văn Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.