• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2007
BỘ NỘI VỤ
Số: 249/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 26 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị Của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường

bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

___________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Tờ trình số 164 ngày 16 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Điều 2. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Tổ chức- Biên chế, Tổ chức-Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.