• Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/12/2008

  01/01/2009

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị Quyết 02/1999/NQ-HĐ

  v/v xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XII-nhiệm kỳ1999-2004 (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội đống nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  14/12/1999

  14/12/1999

 • Nghị Quyết 02/1999/NQ-HĐ

  v/v xác nhận kết quả bầu cử các chiức danh của Hỗi đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII- nhiậm kỳ 1999-2004.(HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội ban hành

  14/12/1999

  14/12/1999

 • Nghị Quyết 14/1999/NQ-HĐ

  v/v nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 1999 do thành phố Hà Nội ban hành

  15/01/1999

  15/01/1999

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.