• Nghị Quyết 02/1999/NQ-HĐ

  v/v xác nhận kết quả bầu cử các chiức danh của Hỗi đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII- nhiậm kỳ 1999-2004.(HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội ban hành

  14/12/1999

  14/12/1999

 • Nghị Quyết 02/1999/NQ-HĐ

  v/v xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XII-nhiệm kỳ1999-2004 (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội đống nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  14/12/1999

  14/12/1999

 • Nghị Quyết 14/1999/NQ-HĐ

  v/v nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 1999 do thành phố Hà Nội ban hành

  15/01/1999

  15/01/1999

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.