• Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

  Về quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

  10/12/2010

  10/12/2010

 • Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND

  Về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND

  Về cơ cấu tổ chức ( thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quận tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND

  Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ 20 ban hành

  21/04/2010

  01/05/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 20 ban hành

  21/04/2010

  01/05/2010

 • Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND

  Về " Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050" và " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

  21/04/2010

  01/05/2010

 • Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND

  Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

  11/12/2009

  21/12/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND

  Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội

  11/12/2009

  21/12/2009

 • Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

  11/12/2009

  21/12/2009

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.