Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố

đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2018)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

n cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 16/11/2018 về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 29/11/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố về xem xét, cho ý kiến trong quá trình lập, thẩm định, hoàn thiện để phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án tại các điều khoản của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

1. Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

2. Điều 2 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Điểm 6.3 khoản 6 Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

4. Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

5. Khoản 2 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thường trực HĐND và UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy ; Thường trực HĐND TP;
- UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các vị Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố ;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

HĐND thành phố Hà Nội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc