Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở

(nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 01/7/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Phó Trưởng Công an xã:

Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,86 mức lương cơ sở;

2. Công an viên thường trực ở xã:

Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,2 mức lương cơ sở.

3. Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ Chín thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND TP, UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

HĐND thành phố Hà Nội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc