Sign In

  NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII - NHIỆM KỲ 1999-2004
(HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Biên bản bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó và Uỷ viên các Ban của HĐND; Chủ tịch UBND; Các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND thành phố Hà Nội, khoá XII, nhiệm kỳ 1999-2004
.

QUYẾT NGHỊ

 Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND và UBND thành phố Hà Nội, khoá XII, nhiệm kỳ 1999-2004 gồm các ông, bà có tên sau đây:

I/ THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

1- Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐND Thành phố;

2- Bà Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

II/ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Lê Văn Hoạt - Trưởng Ban.

2- Bà Đặng Thị Loan - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Nguyễn Thế Phúc – Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Nguyễn Khoa Bình.

2- Bà Bùi Thị Khách Hợi.

3- Ông Phạm Văn My.

4- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

5- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

6- Bà Ngô Thị Thuý Nhị.

7- Ông Hoàng Văn Phong.

8- Ông Nguyễn Viết Quang.

9- Ông Đinh Văn Sơn.

10- Ông Nguyễn Thịnh Thành.

11- Ông Vũ Văn Tiền.

12- Ông Phạm Quốc Trường.

III/ BAN VĂN HOÁ – XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Phùng Hữu Phú - Trưởng Ban.

2- Ông Trần Quỵ - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Đỗ Hữu Cường – Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Lê Ngọc Anh.

2- Bà Cao Minh Châu.

3- Ông Đỗ Lệnh Điện.

4- Ông Lê Văn Điềm.

5- Ông Vũ Mạnh Hải.

6- Bà Trương Thị Minh Hoài.

7- Ông Nguyễn Vi Hùng.

8- Bà Tô Yên Khánh.

9- Ông Trần Văn Nhung.

10- Bà Nguyễn Thị Kim Phương.

11- Ông Nguyễn Đức Thành.

12- Ông Nguyễn Quý Thu.

IV/ BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Nguyễn Mạnh Kiêm - Trưởng Ban.

2- Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Vũ Quý Trị - Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Phạm Xuân Cảnh.

2- Ông Nguyễn Huy Diến.

3- Ông Nguyễn Anh Dũng.

4- Bà Ngô Thị Thanh Hằng.

5- Bà Đào Thanh Hương.

6- Ông Nguyễn Hoài Nam.

7- Bà Trần Thị Thanh Nhàn.

8- Ông Trần Văn Nấng.

9- Ông Nguyễn Văn Thu.

10- Ông Trịnh Thanh Vân.

V/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

- Ông Hoàng Văn Nghiên.

+ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

1- Ông Đỗ Hoàng Ân.

2- Ông Lê Quý Đôn.

3- Ông Nguyễn Quốc Triệu.

4- Ông Nguyễn Thế Quang.

5- Ông Phan Văn Vượng.

+ CÁC UỶ VIÊN UBND THÀNH PHỐ:

1- Ông Nguyễn Thanh Bình.

2- Ông Phạm Chuyên.

3- Ông Nguyễn Văn Kết.

4- Ông Nguyễn Văn Nghinh.

5- Ông Lê Quang Nhuệ.

6- Ông Trần Đình Thụ.

7- Ông Hoàng Kim Trung.

HĐND thành phố Hà Nội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn