Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Quy định Phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tại văn bản số 1539/SNN-PTNT ngày 21/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 (năm) tỷ đồng trở lên, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 (năm) tỷ đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết.

Phòng Kinh tế cấp huyện là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp nhận hồ sơ dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 (năm) tỷ đồng trở lên. Thành lập hội đồng thẩm định liên ngành, tổ chức, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết trên địa bàn.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Giao phòng Kinh tế tiếp nhận các dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 (năm) tỷ đồng. Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo đúng quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;.
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- VPUBTP: CVP, PCVP, TKBT, KT, KG-VX, ĐT, TTTHCB;
- Trung tâm tin học công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT (Túy 2b)-16170

 

 

UBND thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sửu