• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
  • Đã kiểm tra
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 17/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

_______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 22

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định, nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 17/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kèm theo dự án “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt theo quy định, trong quá trình hoàn thiện trình duyệt cần kịp thời cập nhật những nội dung điều chỉnh của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (nếu có) trong quá trình Chính phủ phê duyệt để điều chỉnh cho phù hợp. Tổ chức công bố công khai và triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định. Ban hành quy chế quản lý thực hiện quy hoạch. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước để đảm bảo thực hiện Luật Điện lực và các chính sách pháp luật liên quan.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan báo cáo Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện hạ ngầm lưới điện và các hệ thống cáp trên địa bàn Thành phố cũng như phương thức đầu tư để thực hiện hiệu quả chủ trương hạ ngầm theo quy định tại Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ. Nghiên cứu để khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch từ thiên nhiên trên địa bàn như năng lượng mặt trời, gió, khí sinh học…

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 22 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Thị Doãn Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.