• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2016
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 02/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

__________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 01/8/2016 đến 03/8/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 14/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

- Giám định viên tư pháp: 1.200.000 đồng/người/tháng.

- Người giúp việc cho giám định viên tư pháp: 840.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 01/8/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.