• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 17/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

___________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn về tổ chức và hoạt đng của thôn, tdân phố;

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 23/11/2016 của UBND Thành phố về việc đề nghị thành lập t dân phmới trên địa bàn thành phố Hà Ni năm 2016; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế, báo cáo giải trình của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biu HĐND Thành phtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập 22 tổ dân phố mới tại 22 khu vực dân cư thuộc địa bàn 05 quận, gồm: 03 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa, 08 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai; 07 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng; 03 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông; 01 tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân.

(danh sách 22 t dân phmới kèm theo)

Sau khi thực hiện thành lập 22 tổ dân phố nêu trên, Thành phố có tổng số 7.980 thôn, tổ dân phố; trong đó có 2.538 thôn và 5.442 tổ dân phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

1.1. Quyết định thành lập 22 tổ dân phố và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

1.2. Chỉ đạo UBND các quận, các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND, các quyết định thành lập tổ dân phố và các nội dung hoạt động của tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.

1.3. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, các phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có tổ dân phố mới được thành lập;

1.4. Chỉ đạo UBND các quận, phường căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các tổ dân phố mới được thành lập, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.