• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 24/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

___________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 26/TTr-HĐND ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND Thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2017, ý kiến thảo luận của đại biu HĐND thành phHà Nội tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2017 với những trọng tâm sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2017 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

1.2. Chất vấn Thường trực HĐND, UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan về hoạt động quản lý, tham mưu, chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề:

2.1. Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

2.2. Giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2.3. Giám sát tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố

3. Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội năm 2017.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.