• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 329/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 298/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban;

2. Bà nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban;

3. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

4. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

5. Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

6. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

7. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

10. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Ủy viên;

11. Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy viên;

12. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên;

13. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

14. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

15. Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

16. Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

17. Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;

18. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên thường trực;

Điều 2. Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thi hành Quyết định này./.

 

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.