• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2019
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 02/2019/QD-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở số ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý stiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý stiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 333/TTr-SXD(KTXD) ngày 28/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/03/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ban quản trị nhà chung cư; Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành nhà tái định cư; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBNDTP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Các PCVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu VT, KTg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.