• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2019
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 09/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1160/TTr-SLĐTBXH ngày 18/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, NV;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các Ban: VHXH, KTNS HĐND Thành phố;
- VPUB: các PCVP, phòng: KGVX, NC, KT, TKBT;
- T.tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.