• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2019
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 10/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của

UBND Thành phố về mức thu học phí và các khoản thu khác

đối với học sinh nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1161/TTr-SLĐTBXH ngày 18/4/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh thuộc diện nghèo của thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, GDĐT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các Ban: VHXH, KTNS HĐND Thành phố;
- VPUB: các PCVP, phòng: KGVX, KT, TKBT;
- T.tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.