• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2020
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 10/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 3/12/2012;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Làng văn hóa”, “Áp vấn hóa ”, “Bản văn hóa ”, “Tổ dân phố văn hóa

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 57/TTr-SVHTT ngày 17/02/2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Báo: HNM, KT&ĐT; Đài PT&TH HN;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, các P.CV;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.