• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008
BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 42/2008/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 _____________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 86/2004/QĐ-BVHTT ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin; Quyết định số 1672/QĐ-UBTDTT ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Tuấn Anh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.