• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2012
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 05/2012/TT-BKHĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Hướng dn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam’'

_______________________________

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25 tháng 12 năm 2003 và Luật sa đổi, bsung một sđiều ca Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cNghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điu ca Luật Thi đua, Khen thưởng;

Nghđịnh số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều ca Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bsung một sổ điu của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 114 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đu tư;16/2008/NĐ-CP ngày

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Hướng dn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam’' như sau:

Chương I

 

 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định vđối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thtục, thẩm quyền đề nghị, quyết định và tchức trao tặng Kniệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “Kniệm chương”) là hình thức khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đtặng cho cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình xây dng và phát triển Ngành Kế hoạch và Đầu tư, nhằm ghi nhận công lao, thành tích; đồng thời động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

“Kỷ niệm chương” được xét tặng và công bố hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Kế hoạch Đầu tư (31/12) và xét tặng đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư. Cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chtịch, Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố; Bí thư, Phó Bí thư tnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân) và Lãnh đạo các Tng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước (Tng Giám đốc, Phó Tổng giám đc) do Thtướng Chính phủ quyết định thành lập;

2. Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (k ccác đồng chí đã nghhưu hoặc đã mất);

3. Cá nhân công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xut và Khu Kinh tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Cá nhân làm công tác kế hoạch, đầu tư tại các Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc tnh;

5. Cá nhân làm công tác kế hoạch tại Cục, Vụ, Ban (Kế hoạch - Đầu tư; Kế hoạch-Tài chính), (Tài chính-Kế hoạch) thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Tng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước do Thủ tướng Chính phquyết định thành lập;

6. Người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát trin ngành Kế hoạch và Đầu tư.

7. Các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng “Kỷ niệm chương”

1. “Kỷ niệm chương’' được xét tặng một lần cho mi cá nhân.

2. Việc xét tặng “Kniệm chương'’ phải được thực hiện đúng quy định; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục ca Thông tư này, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và kịp thời.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của cá nhân được tặng “Kỷ niệm chương”

1. Cá nhân thuộc Khon 2 Điều 2 được tặng “Kniệm chương” được nhận Quyết định tặng “Kỷ niệm chương”, tiền thưởng và hiện vật theo quy định hiện hành.

2. Cá nhân thuộc Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 2 được tặng Kniệm chương” được nhận Quyết định tặng “Kniệm chương” và hiện vật theo quy định hiện hành.

3. Cá nhân được tặng “Kỷ niệm chương” có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 5. Tiêu chun xét tặng Kỷ niệm chương

1. Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 của Điều 2 luôn hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất tốt:

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đu tư, Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế có thi gian làm công tác kế hoạch và đầu tư là 10 năm trở lên.

b) Cá nhân (không thuộc Khoản a của Điều này) phải có thời gian công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư đủ 15 năm trở lên đối với nam và 12 năm trở lên đối với nữ.

2. Cá nhân thuyên chuyển công tác vào ngành Kế hoạch và Đầu tư phải có thời gian công tác 20 năm liên tục, trong đó thời gian làm công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư từ 10 năm trở lên.

* Cách tính thời gian: Thời gian công tác được tính từ thi đim có quyết định tiếp nhận hoặc ký hợp đồng không xác định thời hạn có hiệu lực, (được tính thời gian đi học, đi làm nhiệm vụ biệt phái); được cộng dồn thời gian làm công tác kế hoạch.

Riêng Tổng cục Thng kê thời gian công tác được tính từ ngày có Quyết định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Không nh thời gian xét tặng “Kniệm chương" đối với các trường hợp sau:

a) Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đương chức, đã nghhưu hoặc đã chuyn công tác).

b) Cá nhân công tác trong Ngành Kế hoạch và Đầu tư được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”; “Huân chương Độc lập”; “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

c) Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 6 của Điều 2 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có công lao trong việc lãnh đạo, chđạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư;

- Có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước có giá trị thiết thực phục vụ cho sự phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư;

- Có công lao đóng góp tích cực vào việc xây dựng, cng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước, các tchức quc tế với ngành Kế hoạch và Đầu tư, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát trin ngành Kế hoạch và Đầu tư.

- Có sự giúp đ, ủng hộ xứng đáng về tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6. Điều kiện xét tặng “Kỷ niệm chương”

1. Cá nhân đã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 5 ca Thông tư này.

2. Trường hợp cá nhân có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 nhưng bị kluật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc thì sau 2 năm (tính từ thời đim có quyết định xóa kluật) mới được xét tặng “Kniệm chương”. Thời gian chịu kỷ luật không được tính đã xét tặng “Kỷ niệm chương”

3. Không xét tặng “Kỷ niệm chương'’ cho các cá nhân có liên quan đến các vụ án (dân sự, hình sự....) mà chưa có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG TỔ CHỨC TRAO TẶNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Quy trình đề nghxét tặng “Kỷ niệm chương”

1. Đối vi các đơn vị trình khen

a) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đối chiếu tiêu chuẩn quy định, lập danh sách, hồ sơ cán bộ của đơn vị gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

b) Các Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối chiếu tiêu chuẩn quy định, lập danh sách, hồ sơ cán bộ của đơn vị (kcả đi tượng là Lãnh đạo tnh, thành ph, cá nhân công tác tại các Phòng Tài chính – Kế hoạch cp quận, huyện) trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

c) Các Bộ, ngành, đoàn th Trung ương; các Tng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước do Thủ tướng Chính phquyết định thành lập, đối chiếu quy định của Thông tư này, lập danh sách, hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

d) Các đơn vị thuộc Bộ có quan hệ công tác đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khon 1, 5, 6 Điều 2 Thông tư này, đối chiếu tiêu chuẩn quy định, lập danh sách, hồ sơ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng).

2. Đối với Vụ Thi đua - Khen thưởng:

a) Vụ Thi đua - Khen thưởng là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định, tng hợp danh sách trình khen của các cơ quan đơn vị thuộc Khoản 1 của Điều này theo đúng quy định, trình Bộ trưởng (Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ) xem xét, quyết định.

b) Trong các trường hợp đặc biệt, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm đề xuất nhng đối tượng đủ tiêu chuẩn được tặng “Kỷ niệm chương” theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tng Kỷ niệm chương

1. Tờ trình đề nghị xét tặng “Kniệm chương” (mẫu số 1).

2. Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình (mu s 2)

3. Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương” (mẫu số 3).

4. Bn tóm tắt quá trình công tác của cá nhân (đối với cá nhân đã nghhưu hoặc đã mt do đơn vị quản lý cán bộ hoặc đơn vị ra quyết định nghỉ hưu xác nhận), (mu s 4).

5. Bản sao các quyết định khen thưởng đối với cá nhân tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư này và quyết định xóa kỷ luật (nếu có).

Điều 9. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng “Kỷ niệm chương”

1. Các cơ quan, đơn vị được quy định tại Điu 7, Khoản 1, Mục a, b: Căn cquy định của Thông tư này lập danh sách, hồ sơ các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện xét tặng “Kỷ niệm chương” gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

2. Các đối tượng quy định tại Điều 7, Khoản 1, Mc c, d; Thời điểm nộp hồ sơ phải trước thời điểm dự kiến trao tặng “Kniệm chương” là 10 ngày làm việc.

Điều 10. Tổ chức trao tặng “Kniệm chương”

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư tchức trao tặng Kniệm chương” vào đợt kniệm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12 hằng năm.

2. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để tchức trao tặng “Kỷ niệm chương” cho các cá nhân được tặng “Kniệm chương” theo đúng nghi lễ, trang trọng, tiết kiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tchức, cá nhân liên quan đến việc đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương” chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của Hồ sơ đề nghị.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng “Kniệm chương” theo quy định ca Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Thi đua, Khen thưởng. Thm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Bãi bỏ các quy định hiện hành

Các quy định tại Thông tư này thay thế các quy định của Thông tư số 07/2009/TT-BKH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.

Điều 14. Tchức thực hiện

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc SKế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.