• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/1999
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 14/1999/NQ-HĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1999

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 1999

(HĐND TP KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12, TỪ NGÀY 12 ĐẾN 15/1/1999)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ báo cáo của UBND thành phố và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố về tình hình thu chi ngân sách năm 1998, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 1999.

QUYẾT NGHỊ

I/ Chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 1999:

1/ Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 10.303.740 triệu đồng Trong đó: Tổng thu ngân sách địa phương để cân đối chi: 2.150.300 triệu đồng

2/ Tổng chi ngân sách địa phương: 2.150.300 triệu đồng

II/ Yêu cầu và biện pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 1999:

1/ Tán thành về cơ bản dự toán thu chi ngân sách năm 1999 do UBND Thành phố trình bày. Ngân sách năm 1999 của thành phố giảm so với năm 1998, do đó cần bố trí kế hoạch dự toán thu chi ngân sách phù hợp nhằm thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội mà HĐND Thành phố đã quyết định. Đồng thời, lưu ý thực hiện một số vấn đề sau:

+ UBND Thành phố giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho các đơn vị trực thuộc bằng mức 90% dự toán chi thường xuyên (trừ các khoản chi tiền lương, có tính chất lương, chi bằng vốn vay và viện trợ nước ngoài). Giao dự toán ngân sách cho UBND các quận, huyện bằng mức 100% theo phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương đã được HĐND Thành phố quyết định. UBND quận, huyện giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc bằng 90% và giao dự toán ngân sách cho chính quyền cấp phường, xã, thị trấn bằng mức 100% theo phương án đã được HĐND quận, huyện quyết định.

Trên cơ sở dự toán phân bổ thu chi ngân sách năm 1999 đã được HĐND thành phố quyết định, UBND Thành phố thực hiện việc công khai tài chính về ngân sách theo quy định của Nhà nước.

+ Đối với sự nghiệp giáo dục: Đảm bảo mức chi thường xuyên bằng năm 1998. Trong đó, ưu tiên bố trí tăng chi cho giáo dục mầm non ngoại thành.

+ Đối với sự nghiệp y tế: Tăng chi đầu tư cho y tế phường, xã. Đầu tư bằng nhiều nguồn vốn để nâng cấp bệnh viện Hai Bà Trưng.

+ Sự nghiệp văn hóa - thông tin: Tăng chi để cải thiện, nâng cấp một số cơ sở vật chất của ngành văn hóa thông tin và các công trình trong chương trình kỷ niệm 990 - 1000 năm Thăng Long.

+ Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách phải có trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội:

Ưu tiên bố trí ngân sách để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải thiện về các điều kiện dân sinh nông thôn. Trong hai năm 1999 -2000, đầu tư, cải tạo cơ bản các công trình trọng điểm của hệ thống thủy nông Sóc Sơn; Nâng năng lực tiêu nước thuộc địa bàn hai huyện Thanh Trì, Từ Liêm; Trên cơ sở các dự án, ưu tiên vốn nhằm ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, tạo giống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đàn bò sữa, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

+ Tiếp tục bố trí ngân sách cho một số nhiệm vụ HĐND Thành phố đã đề ra từ năm 1998: Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu qủa để đầu tư chiều sâu để sản xuất những sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường; Quy hoạch chi tiết ngành, quận, huyện: Hoàn thành Kè Hồ Trúc Bạch và thực hiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. Cấp nước sạch, thoát nước, chống úng ngập; Xóa hố xí thùng. Xây dựng đường giao thông các khu dân cư, đèn chiếu sáng ngõ xóm; Đào tạo nghề; Giải quyết việc làm; Triệt phá các ổ nhóm buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy, tổ chức có hiệu qủa việc cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện;

+ Bố trí kinh phí ban đầu cho việc thành lập Qũy phát triển nhà ở (30 tỷ đồng). Bố trí kinh phí cho công tác chống lún, chống sập nhà do Nhà nước quản lý; xây dựng thêm nhà chính sách.

2/ Giao Thường trực HĐND và UBND Thành phố:

- Căn cứ ý kiến của HĐND; Thường trực HĐND và UBND thành phố hoàn chỉnh dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 1999, danh mục các công trình xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng trọng điểm năm 1999 để giao cho các đơn vị trực thuộc; đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và ngân sách được triển khai tới các ngành, các cấp ngay từ những tháng đầu năm 1999.

- Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, đảm bảo việc sử dụng ngân sách có hiệu qủa, đúng mục đích. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng các cấp, các ngành tự ý đặt ra các loại phí, lệ phí trái pháp luật.

- Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán do UBND Thành phố trình. Các khoản chi này phải báo cáo lại với HĐND trong kỳ họp gần nhất.

- UBND Thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

+ Tăng cường chỉ đạo các Sở, Ngành, Quận, Huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu chi ngân sách năm 1999: Triển khai thực hiện có kết qủa các Luật thuế mới. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc tự tăng giá của tư thương và các cơ sở kinh doanh; kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, ổn định mức thuế tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Ban hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương hình thức. Việc sử dụng ngân sách mua sắm xe ô tô con, tài sản đắt tiền, xây mới trụ sở, cơ quan hành chính sự nghiệp phải triệt để tuân thủ quy định về tiết kiệm của Chính phủ. Chỉ đạo việc nghiên cứu các đề tài khoa học đảm bảo tính hiệu qủa, thiết thực; Giảm 30% đoàn ra nước ngoài (sử dụng bằng tiền ngân sách) so với năm 1998.

Ban hành quy định về sắp xếp, quản lý, tài chính ngân sách đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích.

Xây dựng cơ chế, chính sách về đấu thầu quyền sử dụng đất nhằm tạo thêm vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của Thủ đô.

Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và nhiệm vụ quản lý thu chi của ngân sách xã, phường, thị trấn nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ thu chi, cân đối ngân sách của cấp mình. Tăng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách quận, huyện, phường, xã; đảm bảo đến năm 2000, ngân sách thành phố trợ cấp cho ngân sách quận, huyện, phường, xã khoảng 50% (so với tổng số chi của những cấp này).

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Lợi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.