• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/1999
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 02/1999/NQ-HĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1999

  NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII - NHIỆM KỲ 1999-2004
(HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Biên bản bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó và Uỷ viên các Ban của HĐND; Chủ tịch UBND; Các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND thành phố Hà Nội, khoá XII, nhiệm kỳ 1999-2004
.

QUYẾT NGHỊ

 Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND và UBND thành phố Hà Nội, khoá XII, nhiệm kỳ 1999-2004 gồm các ông, bà có tên sau đây:

I/ THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

1- Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐND Thành phố;

2- Bà Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

II/ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Lê Văn Hoạt - Trưởng Ban.

2- Bà Đặng Thị Loan - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Nguyễn Thế Phúc – Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Nguyễn Khoa Bình.

2- Bà Bùi Thị Khách Hợi.

3- Ông Phạm Văn My.

4- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

5- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

6- Bà Ngô Thị Thuý Nhị.

7- Ông Hoàng Văn Phong.

8- Ông Nguyễn Viết Quang.

9- Ông Đinh Văn Sơn.

10- Ông Nguyễn Thịnh Thành.

11- Ông Vũ Văn Tiền.

12- Ông Phạm Quốc Trường.

III/ BAN VĂN HOÁ – XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Phùng Hữu Phú - Trưởng Ban.

2- Ông Trần Quỵ - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Đỗ Hữu Cường – Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Lê Ngọc Anh.

2- Bà Cao Minh Châu.

3- Ông Đỗ Lệnh Điện.

4- Ông Lê Văn Điềm.

5- Ông Vũ Mạnh Hải.

6- Bà Trương Thị Minh Hoài.

7- Ông Nguyễn Vi Hùng.

8- Bà Tô Yên Khánh.

9- Ông Trần Văn Nhung.

10- Bà Nguyễn Thị Kim Phương.

11- Ông Nguyễn Đức Thành.

12- Ông Nguyễn Quý Thu.

IV/ BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

1- Ông Nguyễn Mạnh Kiêm - Trưởng Ban.

2- Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Phó Trưởng Ban.

3- Ông Vũ Quý Trị - Phó Trưởng Ban.

+ CÁC UỶ VIÊN:

1- Ông Phạm Xuân Cảnh.

2- Ông Nguyễn Huy Diến.

3- Ông Nguyễn Anh Dũng.

4- Bà Ngô Thị Thanh Hằng.

5- Bà Đào Thanh Hương.

6- Ông Nguyễn Hoài Nam.

7- Bà Trần Thị Thanh Nhàn.

8- Ông Trần Văn Nấng.

9- Ông Nguyễn Văn Thu.

10- Ông Trịnh Thanh Vân.

V/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

+ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

- Ông Hoàng Văn Nghiên.

+ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

1- Ông Đỗ Hoàng Ân.

2- Ông Lê Quý Đôn.

3- Ông Nguyễn Quốc Triệu.

4- Ông Nguyễn Thế Quang.

5- Ông Phan Văn Vượng.

+ CÁC UỶ VIÊN UBND THÀNH PHỐ:

1- Ông Nguyễn Thanh Bình.

2- Ông Phạm Chuyên.

3- Ông Nguyễn Văn Kết.

4- Ông Nguyễn Văn Nghinh.

5- Ông Lê Quang Nhuệ.

6- Ông Trần Đình Thụ.

7- Ông Hoàng Kim Trung.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.