• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 4210/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức

làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2013

_______________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 cho các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2013. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 7750, trong đó:

- Đối với viên chức ngạch giáo viên:

Chỉ tiêu tuyển dụng 7272 người, trong đó:

+ Giáo viên THCS

- mã ngạch 15a.202:

283 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tiểu học

- mã ngạch 15.114:

538 chỉ tiêu

+ Giáo viên Mầm non

- mã ngạch 15.115:

6451 chỉ tiêu

- Đối với viên chức ngạch nhân viên:

Chỉ tiêu tuyển dụng 478 người, trong đó:

+ Các trường Trung học cơ sở:

228 chỉ tiêu

+ Các trường Tiểu học:

95 chỉ tiêu

+ Các trường mầm non:

155 chỉ tiêu

(có biểu tổng hợp và biểu chi tiết của từng trường kèm theo);

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển.

3. Quy định về điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong trường hợp người dự xét tuyển không có bảng điểm học tập hoặc có nhưng không thể xác định được điểm học tập và điểm tốt nghiệp thì căn cứ xếp hạng ghi trong bằng tốt nghiệp để quy ra điểm học tập (ĐHT) đồng thời đó cũng là điểm tốt nghiệp (ĐTN) và được quy đổi theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

- Bằng tốt nghiệp hạng Trung bình hoặc không xếp hạng:

ĐHT = ĐTN = 50

- Bằng tốt nghiệp hạng Trung bình khá:

ĐHT = ĐTN = 60

- Bằng tốt nghiệp hạng Khá:

ĐHT = ĐTN = 70

- Bằng tốt nghiệp hạng Giỏi:

ĐHT = ĐTN = 80

- Bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc:

ĐHT = ĐTN = 90

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.