• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 50/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, sửa đổi bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính,

đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC- UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (thay mặt cho liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tại Tờ trình số 5439/TTr-STNMT-ĐĐ&BĐ ngày 13 tháng 12 năm 2012,Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi chi phí nhân công (bao gồm lương tối thiểu chung, lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) trong Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ban hành kèm theo Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (gọi tắt là Bộ đơn giá).

Bộ đơn giá sau khi điều chỉnh, sửa đổi gồm 02 quyển (kèm theo Quyết định này):

- Quyển 1: Đo đạc địa chính.

- Quyển 2: Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Khanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.