• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 11/10/2018
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 33/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức

các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ vào Nghị định 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế về công tác Lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.