• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 49/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động,

 huấn luyện viên thể thao thành tích cao

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và Báo cáo thẩm định số 4095/STP-VBQP ngày 26/12/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên. Cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện ở trong nước:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển

Mức ăn
(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp Thành phố

150.000

2

Đội tuyển trẻ cấp Thành phố

120.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

90.000

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển

Mức ăn
(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp Thành phố

200.000

2

Đội tuyển trẻ cấp Thành phố

150.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

150.000

Điều 2. Mức chi ghi tại Điều 1 Quyết định này do Ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chi đúng đối tượng, đúng mức chi và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Huy Tưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.