• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2019
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 02/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

1/01/clip_image001.png" width="220" />Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII – KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 22/03/2010 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội, đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của thành phố Hà Nội. (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Các nội dung chi tiêu khác không quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện theo chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 20 thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Thị Doãn Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.