• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2010
  • Đã kiểm tra
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về " Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050" và " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

______________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-QH ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan;

Sau khi xem xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ bản nhất trí với những nội dung chính trong dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do UBND Thành phố xây dựng, trình HĐND Thành phố, đề nghị UBND Thành phố tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung một số nội dung trước khi trình Chính phủ phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Đối với “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”:

- Bổ sung, đánh giá kỹ hơn bối cảnh trong nước và quốc tế, nhất là nhận dạng được và đúng xu thế phát triển của thế giới, tác động của các xu thế đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

- Xem xét toàn diện các yếu tố nguồn lực phát triển, đánh giá xu thế tác động và vai trò của từng nguồn lực đối với sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ của chiến lược.

- Làm rõ vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển của Hà Nội trong thời kỳ của chiến lược, nhất là làm rõ mối quan hệ và yêu cầu phát triển của Hà Nội với vai

...........

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 20./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Thị Doãn Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.