• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/2015
  • Đã kiểm tra
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 09/2015/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền

cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến

và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2015)

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; Báo cáo giải trình bổ sung số 222/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND Thành phố và ý kiến của Đại biểu HĐND Thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Hà Nội như sau:

1. Cấp Thành phố: Dự án trọng điểm nhóm C cấp Thành phố là dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công Thành phố quản lý, bao gồm: 

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 85 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Giao thông (bao gồm cầu, cảng sông, đường sắt, đường quốc lộ), Xây dựng khu nhà ở.

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 55 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Giao thông (trừ các dự án giao thông quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công); Thủy lợi ; Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; Kỹ thuật điện; Bưu chính, viễn thông.

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp (trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công).

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công).

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: Khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.  

2. Cấp huyện: Dự án trọng điểm nhóm C cấp huyện là dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận, huyện, thị xã quản lý, bao gồm:

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Giao thông (bao gồm cầu, cảng sông); Xây dựng khu nhà ở.

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Giao thông (trừ các dự án giao thông quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công); Thủy lợi; Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; Bưu chính, viễn thông.

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục; Tin học, phát thanh; Kho tàng; Du lịch, Thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công).

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: Khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.  

3. Cấp xã: Dự án trọng điểm nhóm C cấp xã là dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công xã, phường, thị trấn quản lý không phân biệt loại hình, lĩnh vực đầu tư có quy mô tổng mức đầu tư trên 1,0 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân  ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố:

1. Xem xét, cho ý kiến trước khi UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 91 Luật Đầu tư công.

2. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 91 Luật Đầu tư công.

3. Xem xét, phê duyệt chấp thuận về chủ trương hỗ trợ ngân sách Thành phố cho các dự án quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ ngành dọc khác.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung được HĐND Thành phố ủy quyền tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 3. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Uỷ ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 01/12/2015./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.