• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2012
  • Đã kiểm tra
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 53/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo của thành phố Hà Nội

______________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 4091/STP-VPPQ ngày 26/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ; người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo, cụ thể như sau:

1. Mức trợ cấp: bằng mức trợ cấp của đối tượng bảo trợ xã hội tại xã, phường, hệ số 1 là: 350.000 đồng/người/tháng.

2. Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp tại Khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo trong chương trình mục tiêu giảm nghèo hàng năm và được bổ sung có mục tiêu về ngân sách quận, huyện, thị xã.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

a) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Rà soát, báo cáo số lượng đối tượng và nhu cầu kinh phí gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp khi xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.

Chỉ đạo rà soát, lập danh sách, xét duyệt, bình xét công khai, ra quyết định và thực hiện trợ cấp đảm bảo đúng đối tượng được hưởng theo quy định.

Thực hiện quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ kinh phí; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp cho người già yếu ốm đau, người bị bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động thoát nghèo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Huy Tưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.