• Quyết định 19 /2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực kế hoạch đầu tư tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  11/04/2018

  25/04/2018

 • Quyết định 18 /2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

  10/04/2018

  25/04/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/04/2018

  25/04/2018

 • Quyết định 16 /2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  02/04/2018

  15/04/2018

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

  12/03/2018

  22/03/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  02/03/2018

  15/03/2018

 • Quyết định 14 /2018/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  02/03/2018

  15/03/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/02/2018

  10/03/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

  13/02/2018

  01/03/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.