• Quyết định 2859/QĐ-UBND

  Về việc đính chính quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình

  20/11/2020

  20/11/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  13/11/2020

  01/01/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  13/11/2020

  01/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND

  quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình

  11/11/2020

  21/11/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/10/2020

  05/11/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

  17/09/2020

  27/09/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND.

  Về việc quy định số lượng, chức danh, kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình

  03/09/2020

  14/09/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

  03/09/2020

  14/09/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  19/08/2020

  31/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.