• Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp sử dựng vốn ngân sách nhà nước; mức đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  24/08/2018

  05/09/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  21/08/2018

  05/09/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình

  20/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  16/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số khoản tại Điều 4 quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

  08/08/2018

  20/08/2018

 • Quyết định 26 /2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  25/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  19/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

  05/07/2018

  20/07/2018

 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố

  04/07/2018

  20/07/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.