• Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân tập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  29/07/2021

  09/08/2021

 • Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

  29/07/2021

  09/08/2021

 • Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 470/2021/NQ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trện tổ quốc Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  11/05/2021

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 471/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

  11/05/2021

  21/05/2021

 • Nghị quyết 432/2021/NQ-HĐND

  Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hòa Bình

  06/04/2021

  20/04/2021

 • Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hòa Bình

  05/02/2021

  15/02/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.