Sign In

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh.

 

 

 

Hội đồng Nhà nước

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Chí Công