System.Runtime.InteropServices.COMException: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.OpenWebInternal(String bstrUrl, Guid& pguidID, DateTime& pdtTimeCreated, String& pbstrRequestAccessEmail, UInt32& pwebVersion, String& pbstrServerRelativeUrl, UInt32& pnLanguage, UInt32& pnLocale, String& pbstrDefaultTheme, String& pbstrDefaultThemeCSSUrl, String& pbstrThemedCssFolderUrl, String& pbstrAlternateCSSUrl, String& pbstrCustomizedCssFileList, String& pbstrCustomJSUrl, String& pbstrAlternateHeaderUrl, String& pbstrMasterUrl, String& pbstrCustomMasterUrl, String& pbstrSiteLogoUrl, String& pbstrSiteLogoDescription, Object& pvarUser, Boolean& pvarIsAuditor, Int32& plSiteFlags, Boolean& pbOverwriteMUICultures, Boolean& pbMUIEnabled, String& pbstrAlternateMUICultures, Int32& plSiteSchemaMajorVersion, Int32& plSiteSchemaMinorVersion, Int32& plSiteSchemaBuildVersion, Int32& plSiteSchemaRevisionVersion, Int32& puiVersion, Int16& pnClientTag, Boolean& pfIsEvalSite, Guid& pgSourceSiteId, DateTime& pdtExpirationDate, Guid& pgEvalSiteId, Guid& pguidAppInstanceId, String& pbstrRemoteAppUrl, String& pbstrOAuthAppId, String& pbstrAppDatabaseName, Guid& pgAppDatabaseServerReferenceId, String& pbstrAppDatabaseTargetApplicationId, String& pbstrAppWebDomainId, Int32& plUpgradeFlags, DateTime& pdtReminderDate, DateTime& pdtLastContentChange, DateTime& pdtLastSecurityChange, UInt64& pmaskDeny) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.OpenWebInternal(String bstrUrl, Guid& pguidID, DateTime& pdtTimeCreated, String& pbstrRequestAccessEmail, UInt32& pwebVersion, String& pbstrServerRelativeUrl, UInt32& pnLanguage, UInt32& pnLocale, String& pbstrDefaultTheme, String& pbstrDefaultThemeCSSUrl, String& pbstrThemedCssFolderUrl, String& pbstrAlternateCSSUrl, String& pbstrCustomizedCssFileList, String& pbstrCustomJSUrl, String& pbstrAlternateHeaderUrl, String& pbstrMasterUrl, String& pbstrCustomMasterUrl, String& pbstrSiteLogoUrl, String& pbstrSiteLogoDescription, Object& pvarUser, Boolean& pvarIsAuditor, Int32& plSiteFlags, Boolean& pbOverwriteMUICultures, Boolean& pbMUIEnabled, String& pbstrAlternateMUICultures, Int32& plSiteSchemaMajorVersion, Int32& plSiteSchemaMinorVersion, Int32& plSiteSchemaBuildVersion, Int32& plSiteSchemaRevisionVersion, Int32& puiVersion, Int16& pnClientTag, Boolean& pfIsEvalSite, Guid& pgSourceSiteId, DateTime& pdtExpirationDate, Guid& pgEvalSiteId, Guid& pguidAppInstanceId, String& pbstrRemoteAppUrl, String& pbstrOAuthAppId, String& pbstrAppDatabaseName, Guid& pgAppDatabaseServerReferenceId, String& pbstrAppDatabaseTargetApplicationId, String& pbstrAppWebDomainId, Int32& plUpgradeFlags, DateTime& pdtReminderDate, DateTime& pdtLastContentChange, DateTime& pdtLastSecurityChange, UInt64& pmaskDeny) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.OpenWebInternal(String bstrUrl, Guid& pguidID, DateTime& pdtTimeCreated, String& pbstrRequestAccessEmail, UInt32& pwebVersion, String& pbstrServerRelativeUrl, UInt32& pnLanguage, UInt32& pnLocale, String& pbstrDefaultTheme, String& pbstrDefaultThemeCSSUrl, String& pbstrThemedCssFolderUrl, String& pbstrAlternateCSSUrl, String& pbstrCustomizedCssFileList, String& pbstrCustomJSUrl, String& pbstrAlternateHeaderUrl, String& pbstrMasterUrl, String& pbstrCustomMasterUrl, String& pbstrSiteLogoUrl, String& pbstrSiteLogoDescription, Object& pvarUser, Boolean& pvarIsAuditor, Int32& plSiteFlags, Boolean& pbOverwriteMUICultures, Boolean& pbMUIEnabled, String& pbstrAlternateMUICultures, Int32& plSiteSchemaMajorVersion, Int32& plSiteSchemaMinorVersion, Int32& plSiteSchemaBuildVersion, Int32& plSiteSchemaRevisionVersion, Int32& puiVersion, Int16& pnClientTag, Boolean& pfIsEvalSite, Guid& pgSourceSiteId, DateTime& pdtExpirationDate, Guid& pgEvalSiteId, Guid& pguidAppInstanceId, String& pbstrRemoteAppUrl, String& pbstrOAuthAppId, String& pbstrAppDatabaseName, Guid& pgAppDatabaseServerReferenceId, String& pbstrAppDatabaseTargetApplicationId, String& pbstrAppWebDomainId, Int32& plUpgradeFlags, DateTime& pdtReminderDate, DateTime& pdtLastContentChange, DateTime& pdtLastSecurityChange, UInt64& pmaskDeny) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.InitWebPublic() at Microsoft.SharePoint.SPList.get_ParentWeb() at VBQPPL.Utils.BaseDA.Init(String _urlListProcess, Boolean _isNoMOSS) at VBQPPL.Data.FooterDA..ctor() at VBQPPL.Webpart.wpHienThiFooterUserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e) --> Hòa Bình
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
Số ký hiệu 31/2004/QH11 Ngày ban hành 03/12/2004
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/04/2005
Nguồn thu thập Công báo số 03, năm 2005 Ngày đăng công báo 03/01/2005
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Luật 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.